กระทรวงการต่างประเทศ

Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand
ข้อมูลใช้เฉพาะภายใน สำหรับข้าราชการกระทรวงฯ เท่านั้น ไม่พึงเปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ดูแล

หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือสอบถามปัญหา กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
email : ict_program@mfa.mail.go.th